Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Brukervilkår

Denne siden beskriver vilkårene for bruk av dette nettstedet:

Hensikten med dette nettstedet er å formidle informasjon, enten gjennom videreformidling eller gjennom den informasjon som dette nettstedet selv produserer. Du har anledning til å benytte informasjonen innenfor de rammene som gis i lov om opphavsrett og i tråd med ytringsfriheten. Kommersiell utnyttelse og distribusjon av innhold vil i mange tilfeller også kreve samtykke fra både bidragsytere og eksterne kilder.

Eksternt innhold

Dette nettstedet videreformidler nyheter og annen informasjon I tråd med den norske sitatretten . og tilsvarende rettigheter i andre land som for eksempel den amerikanske Fair Use Act. Slik formidling er også dekket av den generelle ytringsfriheten. I de tilfeller der eksternt innhold sitereres etterstreber vi å følge god lenkeskikk som inkluderer både kilde navn og lenke til originalinnholdet.

Vi anerkjenner fullt ut rettighetene til innholdsleverandører og har ikke til hensikt å bryte kopibestemmelsene I åndsverksloven. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å redusere endre og fjerne eksternt innhold basert på egne vurderinger og basert på henvendelser fra innholdsleverandører eller andre som opplever at dette nettstedet bryter deres eller andres rettigheter. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne innhold som anses villedende, usanne eller i strid med lover og regler eller som har liten eller ingen verdi eller relevans for våre besøkende.

Kvalitetssikring

Noe av innholdet på samferdselsdepartementet.politikkavisen.no er innsamlet gjennom automatiske prosesser. Selv om slike prosesser søker å hindre at feil oppstår, kan vi ikke garantere at presisjonsnivået bestandig tilfredsstiller samme krav som man vil ha til manuell redigering. Som følge av dette bør den informasjon som videreformidles på dette nettstedet brukes med forsiktighet, og vi anbefaler og oppfordrer våre besøkende å sjekke originalkilden for å sikre en best mulig dekning av de faktiske forhold i en sak.

Ansvar for innhold

Vi er ikke ansvarlig for de meninger og andre ytringer som andre framsetter og som gjengis på våre nettsider, enten fra eksterne innholdsleverandører eller fra våre bidragsytere. Vi påtar oss heller intet ansvar for de feil og mangler som måtte framkomme i forhold til sitater og referanser på sidene, men vi vil så snart vi blir informert søke å gjennomføre nødvendige tiltak for å rette de feil som har oppstått. Dette gjelder ikke minst i forhold til potensielle brudd på lover og regler.

Annet ansvar

Vi er ikke ansvarlig for mulig skade forårsaket av at du besøker våre nettsider. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til direkte og indirekte skader forårsaket av din bruk av våre nettsider. Nettsidene skal benyttes uten noen ytterligere garanti mot skade for eksempel på datautstyr og programvare.

Bidragsytere

Ved selv å legge artikler eller annen informasjon på våre nettsider overfører du en ikke-eksklusiv disposisjonsrett, modifikasjonsrett og distribusjonsrett der du ikke kan kreve vederlag i henhold til kopibestemmelser og åndsverksloven. Du vil heller ikke kunne kreve vederlag for at kunnskap, ideer og teknikker som du formidler.

Bilder

Med mindre annet er angitt, skal det antas at alle bilder på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrettslige bestemmelser.

Dette nettstedet benytter bilder eid av oss, bilder eid av andre og tilgjengeliggjort for oss under ulike rettighetsordninger som for eksempel vilkår i creative comons, samt bilder som ikke har opphavsrettslig beskyttelse. Det betyr at bruk av bilder fra denne nettsiden i noen tilfeller vil kunne kreve en lisens eller et samtykke fra de som eier bildet.

Vi har ikke til hensikt å bryte opphavsretten eller kopibestemmelser i forhold til bruk av bilder vi ikke har rettigheter til. I og med at samferdselsdepartementet.politikkavisen.no benytter automatiserte metoder for å innhente data og siden det ikke eksisterer eksplisitte rutiner eller metoder som på en konsistent teknisk måte gjør det mulig å identifisere hvilke bilder på Internett som er opphavsrettslig beskyttet, kan vi uforvarende komme til å kopiere bilder som krever lisens og samtykke i strid med åndsverksloven. Dersom dette skulle komme til å skje, vil vi umiddelbart fjerne bilder vi ikke ar opphavsrett til. Vi har også mulighet til å registrere fotografer og bildebyråer som ikke ønsker at dere bilder skal vises, og ber om at disse kontakter oss slik at vi teknisk kan identifisere bildene for å hindre mulig ulovlig kopiering.

Merkevarer og logoer

Unntaksvis vil merkevarer og logoer fra eksterne nettsteder kunne vises på samferdselsdepartementet.politikkavisen.no. Bruken har kun til hensikt å illustrere en artikkel og samferdselsdepartementet.politikkavisen.no har ingen og påberoper eg ingen rettigheter til merkevarer eller logoer og skal heller ikke på noen måte oppfattes å være assosiert med disse med mindre dette eksplisitt framgår av innholdet.

Eksterne lenker

Dette nettstedet videreformilder nyheter og annen informasjon og lenker tilbake til originalkilden I henhold til god lenkeskikk. Med mindre det eksplisitt framgår av innholdet betyr ikke dette at samferdselsdepartementet.politikkavisen.no har et samarbeid eller på annen måte har en tilknytning til slike eksterne nettsteder. Vi er heller ikke ansvarlige for innhold eller konsekvenser av å følge disse lenkene til andre nettsteder.

Innhold fra bidragsytere

Vi påtar oss ikke ansvar for innhold fra våre bidragsytere og kan ikke garantere kvalitet eller etterrettelighet i innholdet.

Bidragsytere som legger ut ulovlig materiale vil bli fjernet som bidragsytere, og vi vil samarbeide med relevante offentlige myndigheter og videreformidle all relevant informasjon vi har tilgjengelig dersom det viser seg at det er grunnlag for straffeforfølgelse.

Teknologi


Dette nettstedet bruker automatiserte metoder for datainnsamling, analyse og bearbeiding som enten eies av oss eller en av våre partnere. Bruk av denne teknologien av andre krever godkjennelse og en lisens. Kontakt oss for mer informasjon.