Masterhead

Takk for at du besøker politikkavisen.no. Fyll ut skjemaet under:

Navn/selskap:

E-post:

Overskrift:

Melding:

Effektiviserer og styrker skatteoppkrevingen

 

To artikler fra 23. jun.

Mandag 23. juni: Regjeringen legger i dag frem en ny reform for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor.
Skatteoppkrevingen foreslås flyttet fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Dette kan over tid redusere antall ansatte med rundt 500. Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat. Dette vil blant annet styrke Skatteetaten i kampen mot svart arbeid.
Reformen er et av flere tiltak fra Regjeringen for å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.
– Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten kan vi få en innsparing på flere hundre millioner kroner. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål – hvert eneste år framover. Samtidig gir dette bedre rettsikkerhet og forenkling for innbyggere og næringsliv, sier finansminister Siv Jensen.
Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker om lag 1 415 årsverk på skatteoppkrevingen. Over 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven. I dag har kommunene det administrative ansvaret og Skatteetaten det faglige. En samling av dette i Skatteetaten er klart mer hensiktsmessig, både faglig, styrings- og ressursmessig. Det er anslått at en overføring til Skatteetaten over tid kan redusere den samlede ressursbruken med i størrelsesorden 400-500 årsverk.
Skatteoppkreving er et statlig fagområde som kjennetegnes av stram regulering, liten grad av skjønn, og sterkt behov for rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunene.
Skatteoppkrevingen bør ikke påvirkes av lokale forhold i form av skjønn, ressursdisposisjoner og prioriteringer.
Vi skal skape store og gode fagmiljøer, økt grad av likebehandling og rettssikkerhet, og én etat å forholde seg til for skattebetalerne.
Skatteetaten har i dag fått i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevernes oppgaver på en best mulig måte kan løses i Skatteetaten.
Skatteoppkreverne har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav, samt kommunal inkasso. Disse oppgavene skal fortsatt være kommunale, og skal ikke flyttes.
Endringene i Skatteetatens oppgaver tilsier at det også må gjøres en ny gjennomgang av etatens kontorstruktur. Hensikten er å legge til rette for at etaten kan løse oppgavene på en bedre og mer effektiv måte. Regjeringen forventer at gjennomgangen vil gi færre, større og bedre skattekontor.
I denne prosessen skal det legges vekt på å opprettholde en god regional fordeling av arbeidsplasser og sikre et godt tjenestetilbud til skattyterne. Den nye kontorstrukturen skal også gi en vesentlig mer effektiv drift. Skattedirektoratet skal komme med et forslag til ny kontorstruktur innen 1. mai 2015.
Det skal utredes konsekvenser for ansatte og planlegges et omstillingsløp som ivaretar god involvering fra ansatte som er berørt av reformen.
Tidligere har Regjeringen igangsatt et arbeid for å flytte særavgifter og merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten, og med å innlemme Statens innkrevingssentral i Skatteetaten. Med disse grepene vil fastsetting og innkreving av skatter og avgifter få en naturlig samling i Skatteetaten. Samtidig vil den nye tolletaten styrkes og rendyrkes til grensekontroll og vareførsel for å møte fremtidige utfordringer på grensen.
Les mer hos Regjeringen

Mandag 23. juni: Siv Jensen lanserte i dag en reform for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor.

Det styrker grensekontrollen, styrker kampen mot svart arbeid , sørger for robuste tjenester for innbyggerne og sørger for effektiv bruk av skattebetalernes penger. Les videre i Fremskrittspartiet.

google-468x60a

Share This Post

DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

selfad-writeart-b